Debreceni pedagógusok és diákok kaptak elismerést

Debreceni pedagógusok és diákok kaptak elismerést

Helyi hírek

A város elismerését és nagyrabecsülését kifejezve a 2015. június 25-én tartott közgyűlés keretében adták át a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért-díjakat. Ehhez kapcsolódóan most első ízben került sor jubileumi díszoklevél, valamint nemzetközi szintű megmérettetésen Debrecen városát kiemelkedő eredménnyel képviselő diákok számára oklevél és tárgyjutalom átadására is.

Az 1997-ben alkotott, hatályos közgyűlési rendelet szerint Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó, értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015-ben Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díjban részesítette Molnár Miklósnét, a Karácsony György Utcai Óvoda óvodapedagógusát; Csatáriné Horváth Magdolnát, a Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola pedagógusát; valamint Omaiszné Pólya Évát, a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola pedagógusát.

Molnár Miklósné óvodapedagógusi pályafutását 40 évvel ezelőtt kezdte. Az eltöltött évtizedek alatt munkáját mély elhivatottsággal végezte, mindvégig e hivatásának élt. A gyermekekkel való foglalkozása példaértékű volt, munkavégzését a gyermekközpontúság és az önzetlenség jellemezte. Előtérbe helyezte a családok érdekeit, erején felül is segítséget nyújtott a mindennapok nehézségeivel szemben. Reális, világos felvilágosítást adott a gyermekek fejlődéséről, személyre szabott, egyéni fejlesztésben részesítette őket. Megfontolt, átgondolt, precíz és alapos munkájával éveken át koordinálta az óvoda szabadidős tevékenységeinek megszervezését. Részese volt az óvodai bábcsoport létrehozásának és működtetésének, felkészítő munkájának eredményeként az óvodások több vers- és prózamondó versenyen szerepeltek az évek során, minden alkalommal szép eredményekkel. A nála felnövekvő gyermekek szülőként is szívesen bízták rá saját gyermekeiket.

Csatáriné Horváth Magdolna 1976-ban végzett a szegedi Élelmiszeripari Főiskolán. 1987 óta az iskola szakmai tanára, ahol elsősorban húsipari termékgyártó tanulók oktatásában vett részt, valamint a pék szakmunkás és élelmiszeripari technikus diákokat is oktatta. Később más iskolák szakmunkásképzéséhez is csatlakozott. Pályája során mindvégig fontosnak tartotta a folyamatos önképzést. Az ipari fejlesztéseket, a legújabb technológiákat, műszaki megoldásokat figyelemmel kísérte és beépítette tanóráiba. 28 éves pedagógusi pályafutása alatt szinte minden évben volt dobogós helyezést elért versenyzője a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken. Részt vett az országos húsipari szakmai programok, oktatási tananyagok, továbbá a helyi tantervek kidolgozásában. A gyakran hátrányos helyzetből érkező szakiskolai tanulókat kiváló pedagógiai érzékkel és türelemmel nevelte és oktatta. Nemcsak tanári, hanem „anyai” szerepet is betöltött a diákok problémáinak kezelésében. Munkájára a magas szakmai felkészültség, a pontosság, az igényesség, szakmájának, hivatásának maximális tisztelete és szeretete jellemző, melyet igyekezett tanítványai részére átadni. Emberi tulajdonságai, szolgálatkészsége példaértékű a fiatalabb korosztályok és a pedagógus kollégák előtt.

Omaiszné Pólya Éva 1989 óta a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola dolgozója. Angolnyelv-tanárként, osztályfőnökként, és 1993 óta munkaközösség-vezetőként is tevékenykedik, az angol nyelvi munkaközösséget irányítja. Éveken keresztül részt vett a helyi tantervek kidolgozásában, a nyelvtanítás erősítése érdekében önálló tananyagfejlesztő munkát is végzett. Pedagógiai tevékenységének célkitűzése, hogy az intézmény diákjai megalapozott, használható nyelvtudással lépjenek ki az iskolából. Színvonalas pedagógiai munkájának eredménye, hogy az iskolai nyelvoktatásnak köszönhetően a tanulók közel 70 százaléka legalább középfokú nyelvvizsga birtokában hagyja el az intézményt, s külföldi érdekeltségű nagyvállalatoknál tud elhelyezkedni. Eredményesen készíti fel tanulóit a nemzetközi versenyekre is angol nyelvből. A debreceni diákok nemzetközi sikerei az ő munkájának gyümölcsét is jelentik. Osztályfőnökként mindig szeretettel irányította osztályait és példamutató osztályközösségeket alakított ki, a diákok körében kedvelt pedagógus személyiség.

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesülhet az a személy vagy közösség, akinek, vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló. Ebben az évben két vezető és egy közösség részesül Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban: Aranyi Imre,  a Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója; Őri Józsefné, az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktató Központ intézményvezetője, valamint a Százszorszép Óvoda alkalmazotti közössége.

Aranyi Imre 1996 óta az iskola igazgatója. Vezetői tevékenysége alatt az intézmény a régió legeredményesebb középiskolájává vált, ahol a hozzáadott pedagógiai érték átlagon felüli. Az iskolában a matematikai, informatikai és idegen nyelvi tehetséggondozó munka kiemelkedő színvonalú, a diákok országos és nemzetközi versenyeken szép eredményeket érnek el. A gimnázium az idegen nyelvek oktatásának egyik bástyája a régióban, kiemelkedő szakemberekkel, rendkívül tehetséges diákokkal, számos országos versenyeredménnyel, a nyelvvizsgák és emelt szintű nyelvi érettségik magas arányával. A két tanítási nyelvű tagozatokon és a nyelvi előkészítős osztályokban végzett tanulók külföldi tanulmányaik alatt is megállják helyüket. Az intézményben tanító tanárok szakmailag felkészültek, az igazgató mindig ösztönzi és támogatja a kollégák szaktárgyi jellegű, és speciálisan a tehetséges diákok igényeihez igazodó továbbképzéseken való részvételét. A gimnázium Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, és számos pedagógiai jó gyakorlat forrása, a nevelőtestület tagjait számos tehetséggondozó munkavégzésben ismert díjjal tüntették ki. Az intézmény vezetője a tehetséges diákok eredményeit figyelemmel kíséri, szívén viseli a versenyző tanulók sorsának alakulását. Tapasztalt vezető, figyelme mindenre kiterjedő, menedzselési stílusa megfontolt, racionális, hatékony. A hétköznapi problémákra való odafigyelésével biztosítja az iskola zökkenőmentes működését, távlati tervei garantálják a további fejlődést.

Az Őri Józsefné által irányított, jelenlegi nevén Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ az elmúlt évek során számtalan átszervezésen, fenntartóváltáson ment keresztül. A korábbi nevén Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet megyei fenntartású intézményként működött, mely 2013-ban állami fenntartásba került, és a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet nevet kapta. 2015. április 1-jétől az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatások az Oktatási Hivatalhoz kerültek. Őri Józsefné vezetői tevékenysége során mindvégig teljes odaadással és elhivatottsággal dolgozott és dolgozik jelenleg is azon, hogy minél magasabb színvonalon valósuljon meg a megyei köznevelési intézmények számára a pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljes köre. A feladatok ellátásához kezdeményező és együttműködésre kész magatartást, magas szintű szakmai felkészültséget követel meg az alkalmazotti közösség tagjaitól. Pedagógusként és vezetőként empatikus, személyiségére a következetesség jellemző. Elkötelezett közvetítője a valódi értékeknek, alapos és magas színvonalú szakmai munkát folytat. Fontos számára a szakmai fejlődés, szakmai eszköztárát folyamatosan bővíti módszertani ismeretekkel. Munkájában központi szereppel bír a köznevelés megújításában való dinamikus szerep felvállalása, a pályázati lehetőségek innovációs célú felhasználása, a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szakmai szolgáltatások kínálatának bővítése, a nevelés-oktatás hatékonyságának növelése, az akkreditált pedagógus-továbbképzésen résztvevők szakmai munkájának utókövetése, az intézeti honlap adta kommunikációs lehetőségek felhasználása, illetve publikációk, mintaanyagok, projekttervek közzététele, műhelygyakorlatok szervezése.

A Széchenyi utcán található Százszorszép Óvoda fogalma egyet jelent a bizalommal. Az intézményben a gyermekek megkapják azt a gondoskodást, amelyet az otthoni környezet is adhat nekik, azt a féltő és óvó szeretetet, amely párosul a tudatos, életkornak megfelelő neveléssel a környezettudatos gondolkodás és az egészséges életmód jegyében. A rendszeres programok szervezésével lehetőséget teremtenek arra, hogy a szülők is részt vehessenek az óvoda életében, így igazi partnerként kovácsolódnak össze a gyermekek, szülők és óvodai dolgozók egyaránt. Mindannyian magas szinten, gyermekcentrikusan, egymást támogatva végzik munkájukat.  A református közösség nagy támogatást kap az intézménytől: hosszú évek óta kiemelten segíti munkájukat, lehetőséget biztosítanak az óvodás korú gyermekek hitoktatására. Nemcsak a technikai feltételeket biztosítják, hanem szakmai és erkölcsi támogatást is nyújtanak, a hitoktatáshoz méltó körülményeket teremtenek. Az óvoda népszerűsége párhuzamban áll a nevelés eredményességével. Az ott dolgozó közösség nyitottsága a szakma iránt, elköteleződésük a szülők irányába, a fenntartói elvárások és a gyermekek fejlődése érdekében történik. Rendszeresen részt vállalnak a pedagógiai és családsegítő szakos középiskolások szakmai gyakorlatának lebonyolításában, gyakorlati helyet biztosítanak számukra, és gondoskodnak a hivatásukra készülő diákok szakmai, módszertani felkészítéséről. Az óvoda nevelőtestülete jól szervezett, összeszokott, szakmai munkájára igényes, szilárd normarendszerrel bíró közösség, akiket megfelelően képzett segítő munkatársak támogatnak a nevelő munkában.

A díszoklevelet a Százszorszép Óvoda alkalmazotti közössége nevében Puskásné Dienes Andrea intézményvezető vette át.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján  egy alkalommal gyémánt díszoklevél adományozható annak, aki az egyetemen vagy jogelőd intézményében hatvan éve szerezte oklevelét és életpályája közmegbecsülésre méltó. Az egyetem honlapján megjelent felhívásra Debrecen polgármestere az önkormányzat nevében javaslatot tett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara gyémánt díszoklevelének adományozására Mahlmeister Gyuláné részére.

Mahlmeister Gyuláné 1954. június 30-án szerzett a Püspökladányi Állami Óvónőképzőben oklevelet. A nyugdíjas pedagógus 2014. június 30-án ünnepelte diplomaszerzésének 60. évfordulóját. Marika néni egész életpályáját a pedagógus hivatás töltötte ki. A debreceni József Attila-telepi Óvodában kezdte pályafutását 1954. július 1-jén, ahol előbb beosztott óvónőként, majd vezető óvónőként dolgozott. 1979-től 1991. július 31-én történt nyugdíjba vonulásáig irányította a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Óvodát, tizenkét évig tartó töretlen lelkesedéssel, odaadással. Lendületes munkájával hozzájárult az intézmény működési feltételeinek javításához, a régi épület korszerűsítéséhez. Gyermekszeretete, empátiája, remek humora meghatározta emberi kapcsolatait, és kiegyensúlyozott légkört biztosított maga körül. Igényes szakmai munkáját és az emberekhez való viszonyát pozitív hozzáállás jellemezte. Fontos volt számára az intézmény szakmai előrelépése, melyhez ösztönző környezetet teremtett. Szeretete, elhivatottsága, jó szervezőkészsége segítette a nehézségek leküzdésében, mely megmutatkozott vezetői tevékenységének eredményeiben is.

Városunk középiskolás diákjai számos nemzetközi versenyen öregbítik Debrecen hírnevét. Közülük négyen most oklevelet és tárgyjutalmat kaptak.

Gerdán Diána a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának 11. osztályos diákja. A Törökországban rendezett 22. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján ezüst minősítést kapott a környezettudomány területén. Orvostudomány és biokémia témában tartott előadását különdíjjal jutalmazták a Tudományos Diákkörök Országok Konferenciája (Tudok) döntőjében, míg ugyanezen munkájával 1. díjat nyert a VIII. Kutató Diákok Országos Poszterversenyen Budapesten.

Baran Zsuzsanna a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 10. osztályos tanulója, a Magyar Matematikai Diákolimpiai csapat tagja. Tavasszal 30 ország indulói közül aranyérmet szerzett a Fehéroroszországban rendezett Leány Matematikai Olimpián. Számos magyarországi matematikai versenyen ért el 1. és 2. helyezéseket. Jelenleg a Thaiföldön megrendezendő 56. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia felkészítő táborában van, ezért oklevelét édesanyja vette át.

Hegyesi Zsolt a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 13. osztályos tanulója. Idén májusban dicsérő oklevelet kapott az Észtországban megrendezett 23. Nemzetközi Filozófia Diákolimpián angol nyelven írt filozófia esszéjéért. A hazai országos Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) előkelő helyezéseket ért el történelemből, filozófiából, angol és spanyol nyelvekből. Az európai uniós témájú Four for Europe versenyen 1. helyezett lett.

Rapcsák Ádám a Tóth Árpád Gimnázium 12. osztályos diákja. Tavaly a Lengyelországban rendezett Nemzetközi Földrajz Diákolimpián dicséretet kapott, melynek előzménye volt az Országos Angol Nyelvi Földrajz Verseny 3. helyezése. A hazai országos OKTV-ken francia és német nyelvből ért el előkelő helyezéseket. Több évig önkéntesként segítette a Debreceni Francia Intézet munkáját, és elkészítette a Miskolci és Debreceni Francia Intézet honlapját.

Az elismeréseket Papp László polgármester adta át, aki köszöntötte is a díjazottakat. Utóbbiak nevében Aranyi Imre szólt. A kitüntetetteket műsorral köszöntötték a Debreceni Ady Endre Gimnázium diákjai is.